Nhấn Vào Biểu Tượng Play ▶️ Để Bắt Đầu Bài Nghe.

7.Mark your answer on your answer sheet . 

8.Mark your answer on your answer sheet . 

9.Mark your answer on your answer sheet . 

10.Mark your answer on your answer sheet . 

11.Mark your answer on your answer sheet . 

12.Mark your answer on your answer sheet . 

13.Mark your answer on your answer sheet . 

14.Mark your answer on your answer sheet . 

15.Mark your answer on your answer sheet . 

16.Mark your answer on your answer sheet . 

17.Mark your answer on your answer sheet . 

18.Mark your answer on your answer sheet . 

19.Mark your answer on your answer sheet . 

20.Mark your answer on your answer sheet . 

21.Mark your answer on your answer sheet . 

22.Mark your answer on your answer sheet . 

23.Mark your answer on your answer sheet . 

24.Mark your answer on your answer sheet . 

25.Mark your answer on your answer sheet . 

26.Mark your answer on your answer sheet . 

27.Mark your answer on your answer sheet . 

28.Mark your answer on your answer sheet . 

29.Mark your answer on your answer sheet . 

30.Mark your answer on your answer sheet . 

31.Mark your answer on your answer sheet . 

Submit